Yliopistokollegioon: Vesa-Matti Sarenius (28)

  


Yliopistokollegioon: 28
Kasvatustieteiden tiedekuntahallitukseen: 304

On vaikea kuvata lyhyesti mitä teen työkseni. Työskentelen osan ajastani matematiikan didaktiikan yliopisto-opettajana Kasvatustieteiden tiedekunnassa, suunnilleen yhtä suuren osan luokanopettajakoulutusten harjoittelukoordinaattorina. Osan ajastani työskentelen erilaisissa koulutusvientihankkeissa etupäässä Armenian Valtion Pedagogisessa Yliopistossa ja osan ajastani käytän yliopiston yhteisten asioiden hoitamiseen johtamalla koulutusneuvoston alaista Opintojen aloitus -strategiahanketta, nyt neljättä vuotta. Tällä hetkellä hankkeen puitteissa johdan tenttiakvaariotyöryhmää.

Toimin jäsenenä Oulun yliopiston koulutusneuvostossa, Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa ja luokanopettajakoulutusten koulutusohjelmatoimikunnassa. Tärkeänä tehtävänäni pidän kaikkien sidosryhmien kuuntelemisen eri elimissä toimiessani. Joskus on tietenkin pakko tehdä ja ehdottaa kompromisseja, jotka eivät ole lopulta kenenkään mieleen, mutta hyväksi yhteiselle asialle. Minusta on kuitenkin parempi, että päätökset tehdään, eikä niitä venytetä ja näin aiheuteta epätietoisuutta henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Toimin aktiivisesti myös ammattiyhdistystoiminnassa. Toimin parhaillaan OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen varapuheenjohtajana, Yliopistojen opetusalan liiton hallituksen jäsenenä ja OAJ:n valtuutettuna. Nämä tehtävät ovat auttaneet minua näkemään yliopisto-opetusta ja tutkimusta laajemmasta perspektiivistä ja tarkastelemaan oman yliopistomme toimintaa koko yliopistokentässä.

Avoin ja keskusteleva päätöksenteko on meidän kaikkien yhteinen asia. Jos se ei synny muuten, tarvitaan pilliin puhaltajia. Eri hallintoelinten päätöksistä pitää keskustella, minun tapauksessani erityisesti opettajien ja tutkijoiden kanssa. Päätösten pitää jo valmisteluvaiheessa olla avoimia ja julkisia, kuten julkisuuslakikin vaatii. Asioiden salailu ja salassa valmistelu aiheuttaa yliopistoyhteisöön turhaa epäluuloa ja siksi aion tuoda valituksi tultuani eri elimiin lisää julkisuuskulttuuria.

Loppuun haluan lainata Oulun Yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen sihteerin Annakaisa Tikkisen kuvausta persoonastani: "Me olhaan yritetty juurruttaa 'Hallinto on hauskaa'-slogania. Solet kyllä sen ilmentymä!"

***************************************** 
Vesa-Matti Sarenius
University Collegiate: 28
Faculty of Education Faculty Board: 304

It is hard to describe in short what I do for my day job. Part of my time I work as a university teacher teaching mathematics education in the Faculty of Education.  About as much I work as a practice coordinator in the primary teacher education. Part of my working hours I use in different international projects mainly in the Armenian State Pedagogical University. The rest I use by leading a strategy group under the Educational Council called The Starting of the Studies. This I have done for four years now. In this project at this moment I am leading the ”Exam Aquarium” group which plans a new way of making exams.

I am an active member of the Educational Council of University of Oulu, the Educational Faculty Council and the Primary Education Disciplinary Board. In these groups I think my most important mission is to listen to all the stakeholders.  Sometimes we have to make compromises which in the end are seem not to be good for anyone but at the same time are good for the common cause. I have always thought that the decisions are made in timely manner because the longer they take the more uncertainty they cause for the students and the personnel.

I actively work also in the Union. I am a vice chair of the OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys (local branch of OAJ), a member of the executive board of the Union for University Teachers and Researchers in Finland (YLL) and a councillor in the Trade Union of Education in Finland (OAJ) Council. These places have given me the opportunity to see the university teaching and research from a wider perspective and our universty in the whole university field in Finland.

Open and discussive administration must be our common goal. If it is not born otherwise we need whistleblowers. Different decisions must be discussed, in my case, especially with the teachers and researchers. The decisions must be open already in the preparatory phase as also the law requires. Keeping matters secret and planning them in hidden dark places causes only suspicion. That is why I plan to bring with me a culture of openness to the  administrative organs I am elected.

For my final words I would like to refer to a comment of my persona from the Academic Officer of the Oulu University Union Annakaisa Tikkinen: ”We have tried to root the motto 'Administration is fun'. You are a living image of this slogan.”