Tervetuloa vaalisivuillemme!

OULUN YLIOPISTON HALLINTOVAALIT: OSOITA MIELTÄ, KÄYTÄ ÄÄNTÄSI. VAIKUTA.

Akavalaisten järjestöjen aktiivit asettuvat ehdolle Oulun yliopiston hallintovaaleissa niin tiedekuntahallituksiin, yliopistokollegioon kuin yliopiston hallitukseenkin. Ehdokkaamme kantavat näissä luottamustehtävissä vastuuta yliopiston toiminnasta hyvinvoivana ja menestyvänä työ- ja opiskeluyhteisönä tuomalla esiin esiin tutkijoiden, opettajien ja muun akateemisen asiantuntijahenkilöstön äänen. Ehdokkaillamme on laaja kokemus tutkijoiden, opettajien ja muun akateemisen asiantuntijahenkilöstön edunvalvonnasta.

Vaalit pidetään sähköisenä vaalina aikavälillä 6.11.2017–10.11.2017. Äänestäminen on mahdollista päivittäin klo 9.00-18.00, paitsi viimeisenä vaalipäivänä klo 9.00-15.00.

Vaalikuulutus Notiossa:

Hallitukseen: Seija Jalagin (71)


Yliopistonlehtori, FT, dosentti

Vuodesta 1995 historiatieteissä suunnittelijana, yliassistenttinä, amanuenssina, yliopistonlehtorina, tutkijana ja tutkijatohtorina
 


Luottamustoimia

 • Varapääluottamusmies 2011-
 • Luottamusmies 2011- (HuTK ja Kieli- ja viestintäkoulutus)
 • Opetus- ja tutkimushenkilöstön YPJ-arviointiryhmän varajäsen 2010
 • Tiedekuntaneuvoston jäsen: HuTK 2011-2013
 • Laitosneuvoston jäsen 2005-2008
 • Yliopiston tasa-arvotoimikunnan jäsen 2003-2009
 • HuTK:n tasa-arvotyöryhmän puheenjohtaja 2003-09
 • Oulun yliopiston akateemiset OYA ry:n hallituksen jäsen 2010- ja varapuheenjohtaja 2011-Yliopiston hallituksessa aion
 • pitää esillä työn ja todellisen tuloksen tekijöiden –  opettajien, tutkijoiden ja lähipalveluiden – näkökulmaa
 • toimia niin, että yliopiston menestystä ei mitata pelkkien talouslukujen perusteella
 • keskustella myös suurten linjojen ja päätösten vaihtoehdoista: yliopiston johtaminen on valintoja
 • toimia koko yliopistoyhteisön hyväksi.University lecturer, PhD, Adjunct Professor

Since 1995 at the Dept. of history as a coordinator, senior assistant, assistant, university lecturer, researcher, postdoctoral researcher

Positions of trust:
 • Vice chief shop steward 2011-
 • Shop steward 2011- for the Faculty of humanities and for Language education
 • Vice member of the University salary system assesment committee for teachers and researchers, 2010-
 • Faculty board member, Faculty of humanities 2011-2013
 • Department committee member 2005-2008
 • University committee for equality issues, member 2003-2009
 • Faculty of humanities equality group, chair, 2003-2009
 • University of Oulu Academics (UOA), trade union, board member 2010-, and vice chair, 2011-


At the Univeristy Board of Directors I will
 • represent the views of the teachers, researchers and the university services personnel who are responsible for the core of the university's result
 • emphasise that the well-being and success of the university cannot be measured by only fiscal statistics
 • discuss the alternative strategies for key stragegies and decisions: to direct the university is to make wise and conscious choices and decisions
 • to work for the benefit of the entire scholarly community at the University of Oulu.

http://www.oulu.fi/history/jalagin

Yliopistokollegioon: Henrik Hedberg (22)


Työskentelen tietojenkäsittelytieteiden laitoksella yliopisto-opettajana. Olen vuodesta 1998 alkaen toiminut niin assistenttina, yliassistenttina, lehtorina kuin tutkimusprojektin teknisenä koordinaattorinakin. Minulla on monipuolisesti omakohtaista kokemusta jatko-opinnoista tutkimushankkeiden rahoituksen hakemiseen ja läpivientiin.

Olen toiminut pitkään yliopiston luottamustehtävissä. Tällä hetkellä olen yliopistokollegion varapuheenjohtaja. Tiedekuntaneuvostossa olen ollut 8 vuotta ja aikoinaan laitosneuvostossa 10 vuotta.

Yliopistokollegio tarvitsee nyt jatkuvuutta kehittyäkseen. Olemme kuluneen neljän ensimmäisen vuoden kauden aikana luoneet uusia toimintatapoja ja tehneet ensimmäiset tärkeät päätöksemme. Tavoitteeni on päästä jatkamaan tätä työtä, jotta yliopistokollegio olisi entistä selvemmin "yliopisto-osakeyhtiön omistajien" eli yliopistoyhteisön vaikutuskanava.

Koen, että opetus- ja tutkimushenkilöstön tietoa yhteisen yliopistomme toiminnasta tulisi pyrkiä paremmin hyödyntämään osana avointa ja keskustelevaa päätöksentekoa. Vaikka yliopistokollegion keskeiset lakisääteiset tehtävät ovat tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta, olisi käytännössä löydettävissä myös vahvempia yhteistyötapoja esimerkiksi yliopiston hallituksen sekä yliopistokollegion ja ammattiyhdistysten välillä.

Yliopistokollegio valitsee yliopiston hallitukseen kolme uutta jäsentä jo vuoden 2015 aikana. Minun tehtävänäni valituksi tultuani on varmistaa, että nämä rekrytoinnit tukevat yliopiston päätehtävää: opetusta ja tutkimusta.

Henkilökohtaiset vaalisivut: www.henrikhedberg.net/vaalitYliopistokollegioon: Timo Kokkonen (24)

Yliopisto-opettaja, Tietoliikennetekniikan osasto, TkL

Yli 20 vuotta yliopiston palkkalistoilla, omaopettaja, opettajan pätevyys

 
KOKEMUSTA, NÄKEMYSTÄ, LUOTTAMUSTA

Luottamustoimia:

 • JUKOlainen varapääluottamusmies ja TTK/TaTK:n luottamusmies
 • YT-neuvoston varajäsen
 • TEK:n valtuuston jäsen ja yliopistovaliokunnan VPJ
 • Teknisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varajäsen
 • Oulun yliopiston TEKkiläiset ry:n VPJ
 • Toiminut aikaisemmin: tiedekuntaneuvostossa, osastoneuvostossa, osaston johtoryhmässä, teknisen tiedekunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus työryhmässä

 http://www.oulu.fi/til/henkilokunta/kokkonen-timo
   
 
University Teacher, Department of Communications Engeneering, Lic. Sc. Tech. 

Employed at the University of Oulu for more than 20 years, Teacher Tutor, Qualified Teacher 

EXPERIENCED, VISIONARY, TRUSTWORTHY 
  Commissions of Trust: 
  • Deputy Chief Shop Steward JUKO, and Shop Steward 
  TTK/TaTK  
  • Vice Member, YT Council 
  • Committee Member, Academic Engineers and Architects 
  in Finland (TEK )  
  • Deputy Chair, Committee for University Sector Collective  
  Bargaining  (TEK) 
  • Deputy Member, Faculty of Technology Council  
  • Deputy Chair, Members of TEK at the Univeristy of Oulu 
  (Oulun yliopiston TEKkiläiset) 
  • Past contributions include Faculty Council, Department 
  Council, Department Board, Work Group for Equality at 
  the Faculty of Technology  
   

Yliopistokollegioon: Vesa-Matti Sarenius (28)

  


Yliopistokollegioon: 28
Kasvatustieteiden tiedekuntahallitukseen: 304

On vaikea kuvata lyhyesti mitä teen työkseni. Työskentelen osan ajastani matematiikan didaktiikan yliopisto-opettajana Kasvatustieteiden tiedekunnassa, suunnilleen yhtä suuren osan luokanopettajakoulutusten harjoittelukoordinaattorina. Osan ajastani työskentelen erilaisissa koulutusvientihankkeissa etupäässä Armenian Valtion Pedagogisessa Yliopistossa ja osan ajastani käytän yliopiston yhteisten asioiden hoitamiseen johtamalla koulutusneuvoston alaista Opintojen aloitus -strategiahanketta, nyt neljättä vuotta. Tällä hetkellä hankkeen puitteissa johdan tenttiakvaariotyöryhmää.

Toimin jäsenenä Oulun yliopiston koulutusneuvostossa, Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa ja luokanopettajakoulutusten koulutusohjelmatoimikunnassa. Tärkeänä tehtävänäni pidän kaikkien sidosryhmien kuuntelemisen eri elimissä toimiessani. Joskus on tietenkin pakko tehdä ja ehdottaa kompromisseja, jotka eivät ole lopulta kenenkään mieleen, mutta hyväksi yhteiselle asialle. Minusta on kuitenkin parempi, että päätökset tehdään, eikä niitä venytetä ja näin aiheuteta epätietoisuutta henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Toimin aktiivisesti myös ammattiyhdistystoiminnassa. Toimin parhaillaan OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen varapuheenjohtajana, Yliopistojen opetusalan liiton hallituksen jäsenenä ja OAJ:n valtuutettuna. Nämä tehtävät ovat auttaneet minua näkemään yliopisto-opetusta ja tutkimusta laajemmasta perspektiivistä ja tarkastelemaan oman yliopistomme toimintaa koko yliopistokentässä.

Avoin ja keskusteleva päätöksenteko on meidän kaikkien yhteinen asia. Jos se ei synny muuten, tarvitaan pilliin puhaltajia. Eri hallintoelinten päätöksistä pitää keskustella, minun tapauksessani erityisesti opettajien ja tutkijoiden kanssa. Päätösten pitää jo valmisteluvaiheessa olla avoimia ja julkisia, kuten julkisuuslakikin vaatii. Asioiden salailu ja salassa valmistelu aiheuttaa yliopistoyhteisöön turhaa epäluuloa ja siksi aion tuoda valituksi tultuani eri elimiin lisää julkisuuskulttuuria.

Loppuun haluan lainata Oulun Yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen sihteerin Annakaisa Tikkisen kuvausta persoonastani: "Me olhaan yritetty juurruttaa 'Hallinto on hauskaa'-slogania. Solet kyllä sen ilmentymä!"

***************************************** 
Vesa-Matti Sarenius
University Collegiate: 28
Faculty of Education Faculty Board: 304

It is hard to describe in short what I do for my day job. Part of my time I work as a university teacher teaching mathematics education in the Faculty of Education.  About as much I work as a practice coordinator in the primary teacher education. Part of my working hours I use in different international projects mainly in the Armenian State Pedagogical University. The rest I use by leading a strategy group under the Educational Council called The Starting of the Studies. This I have done for four years now. In this project at this moment I am leading the ”Exam Aquarium” group which plans a new way of making exams.

I am an active member of the Educational Council of University of Oulu, the Educational Faculty Council and the Primary Education Disciplinary Board. In these groups I think my most important mission is to listen to all the stakeholders.  Sometimes we have to make compromises which in the end are seem not to be good for anyone but at the same time are good for the common cause. I have always thought that the decisions are made in timely manner because the longer they take the more uncertainty they cause for the students and the personnel.

I actively work also in the Union. I am a vice chair of the OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys (local branch of OAJ), a member of the executive board of the Union for University Teachers and Researchers in Finland (YLL) and a councillor in the Trade Union of Education in Finland (OAJ) Council. These places have given me the opportunity to see the university teaching and research from a wider perspective and our universty in the whole university field in Finland.

Open and discussive administration must be our common goal. If it is not born otherwise we need whistleblowers. Different decisions must be discussed, in my case, especially with the teachers and researchers. The decisions must be open already in the preparatory phase as also the law requires. Keeping matters secret and planning them in hidden dark places causes only suspicion. That is why I plan to bring with me a culture of openness to the  administrative organs I am elected.

For my final words I would like to refer to a comment of my persona from the Academic Officer of the Oulu University Union Annakaisa Tikkinen: ”We have tried to root the motto 'Administration is fun'. You are a living image of this slogan.”

Yliopistokollegioon: Pirkko Viitala (31)

Toimin laboratoriopäällikkönä farmakologian ja toksikologian laitoksella. 

Vaikka kuulunkin palkkausjärjestelmässä muuhun henkilökuntaan, tunnen myös tutkijoiden ja opettajien huolet erinomaisen hyvin vahvan tutkimustaustani, tieteentekijöiden liitossa toiminnassa  mukanaolon ja opetusvastuideni vuoksi. 

Jaan huolen yliopistoyhteisön osaamisen hukkaan valumisesta tilanteessa, jossa joudutaan tekemään kovin paljon ydintehtäviin kuulumattomia työtehtäviä ja turhautumaan järjestelmien toimimattomuuden ja ajanhukan vuoksi. 

Haluan vaikuttaa siihen, että yliopistoyhteisön ääni saadaan kuulumaan yliopistossamme huomattavasti selvemmin. Mielestäni myös yliopistokollegion pitää toimia yliopistoyhteisön voimakkaana äänitorvena.

Olen toiminut pitkään tiedekuntaneuvostoon aktiivisena ja suunsa avaavana jäsenenä ja kovin mielelläni toimisin jatkossakin yhtenä yliopistoyhteisön äänitorvena entistä vaikutusvaltaisemmassa tiedekuntahallituksessa.

Yliopistokollegioon: Taina Välimaa (34)

 
 34.   Yliopistokollegio

206. Tiedekuntahallitus, HuTK

Akatemiatutkija, yliopistonlehtori, FT, dosentti


 • Vuodesta 1996 lähtien tuntiopettajana, tutkijana, lehtorina, yliopistonlehtorina, tutkijatohtorina, akatemiatutkijana
 • Vuodesta 2006 tiedekunta- ja  laitoshallinnossa 
 • Rekrytoinnin valmistelutyöryhmän jäsen 2010-2012, HuTK 
 • Tiedekunnan tasa-arvotoimikunnan sen
Vaaliteemat 

 • Aikaa opetus- ja tutkimushenkilöstölle tutkimukseen ja opetukseen 
 • Tutkimus pelkästään ulkopuolisen rahoituksen turvin on taloudellinen mahdottomuus 
 • Avoin hallintokulttuuri ja tiedonkulku — hyvinvoiva työyhteisö — tuloksellinen työyhteisö   

Mikäli tulen valituksi, tulen siis edistämään

 • tutkimukseen ja opetukseen käytettävän ajan tasapainottamista, jotta yliopiston ydintoiminnot – tutkimus ja opetus on mahdollista toteuttaa, sillä 
  • Suomen taloudellinen tilanne  ei mahdollista kaikkien yliopiston tutkimusaktiivisten henkilöiden toimimista täysipäiväisesti tutkijoina ulkopuolisen rahoituksen turvin,
  • ei siis koulutuksen ja tutkimuksen kahtiajakoa,
 • avointa ja keskustelevaa hallintokulttuuria: ei ylhäältä päin sanelua,
 • tiedonkulkua yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntahallituksen välillä,
 • rohkeutta päätöksenteossa.